06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Kwaliteit

Kinderdagverblijf OkiDoki voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen die gesteld zijn in de wet. Zo
zijn er voorwaarden aan de groepsgrootte, groepssamenstelling en het pedagogisch klimaat in
de kinderopvang. Ook moeten medewerkers in de kinderopvang de juiste diploma’s hebben en een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Elk jaar wordt het dagverblijf geinspecteerd door de GGD in opdracht van de gemeente.

Tijdens de inspectie is een belangrijk onderdeel de beoordeling van hoe we invulling geven aan de vier basisdoelen in de opvoeding van kinderen. Deze zijn:

  • Het bieden van emotionele veiligheid.
  • Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie.
  • Het bieden van gelegenheid tot ontwikkelen van sociale competentie.
  • Het meegeven van waarden en normen.

U kunt hiernaast het Inspectierapport downloaden en inzien.

Veiligheid en gezondheid

Kinderdagverblijf OkiDoki vangt kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is.

De pedagogisch medewerkers oefenen ‘veilig gedrag’ met de kinderen. Veel herhalen is nodig. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels houden. Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige en gezonde omgeving van groot belang. Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid/gezondheid en pedagogische aspecten. Dit spanningsveld moet uitmonden in een goede mix tussen het bieden van veiligheid en het bieden van voldoende uitdaging en voldoende leermomenten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum worden gereduceerd en de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De Wet kinderopvang, richtlijnen van brandweer en gemeente en de GGD geven hier een duidelijk kader voor aan. We maken daarnaast gebruik van de risico-inventarisatie en protocollen m.b.t. veiligheid en gezondheid. Hoe hier vorm aan gegeven wordt is te lezen in ons Gezondheids- en
veiligheidsplan.

Het volledige plan ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Op de website van de belastingdienst vind u meer informatie.

Inspectierapport OkiDoki