06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Ouders

Communicatie
Kinderdagverblijf OkiDoki kan niet bestaan zonder ouders/verzorgers. Zij vertrouwen hun kind aan ons toe. Wij vinden het heel belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers is. Dat doen we onder andere op de volgende manieren:

 • Tijdens de breng- en haalmomenten hebben ouders/verzorgers en pedagogisch medewerkers
  de mogelijkheid om kort zaken met betrekking tot voeding, ziekte, gedrag van het kind te
  bespreken
 • Wanneer er meer tijd nodig is om zaken te bespreken maken we een afspraak voor een
  uitgebreider gesprek
 • Via de ouder App Konnect worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht over hoe
  het kind de dag heeft doorgebracht. Vanaf 2 jaar worden de bijzonderheden bijgehouden in het
  dagboekje van het kind.
 • Minimaal een keer per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek over het
  welbevinden van het kind

Klachtenregeling
Dagelijks doen de werknemers van Kinderdagverblijf OkiDoki hun uiterste best om kinderen en ouders/verzorgers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat ouders/verzorgers toch niet tevreden zijn. Dat horen wij dan graag.

Kinderdagverblijf OkiDoki heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Jaarlijks registreren en inventariseren wij alle eventuele klachten en aanbevelingen. Met de daaruit volgende verbeteracties kunnen wij structureel onze dienstverlening verbeteren. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunnen ouders/verzorgers zich met hun klacht wenden tot de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie ligt ter inzage op de locatie.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Op de website van de belastingdienst vind u meer informatie.

Inspectierapport OkiDoki